Direct bestellen? 0900-0690 (België: 043-203099)

Reviews op Bol.com

Winkelwagen

Je winkelwagentje is momenteel leeg.

Inhoud
Artikel 1 – Definities 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 – Toepassingsgebied 
Artikel 4 – Het aanbod 
Artikel 5 – De overeenkomst 
Artikel 6 – Herroepingsrecht 
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9 – Het product 
Artikel 10 – Garantie 
Artikel 11 – Levering en uitvoering 
Artikel 12 – Recht van reclame 
Artikel 13 – De prijs 
Artikel 14 – Betaling en betalingsvoorwaarden 
Artikel 15 – Overmacht 
Artikel 16 – Klachtenregeling 
Artikel 17 – Geschillen en toepasselijk recht 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Koopprijs: onder koopprijs wordt de prijs verstaan die de consument voor het product betaalt exclusief eventuele verzendkosten en administratiekosten van drho.nl.
8. Ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid drho.nl die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: OCG Consumer Products / DR-HO’S
Handelend onder de naam/namen:
drho.nl

Vestigingsadres: 
Eemnesserweg 11-10
1251 NA Laren
Nederland

Tel. +32 (0)88 – 74 61 080 (lokaal tarief, ma t/m do 09:00 tot 16.45 uur, vrijdag 09:00 tot 16:00 uur)
E-mail: service@drho.nl

BTW-nummer: NL820462792B01

Artikel 3 – Toepassingsgebied
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, elke transactie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand word gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De geretourneerde producten mogen niet werkelijk gebruikt of beschadigd zijn.
3. De producten kunnen alleen geretourneerd worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en dienen voldoende gefrankeerd en verzekerd te zijn. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor artikelen die tijdens het transport van de consument naar de ondernemer vermist of beschadigd raken.
4. De bewijslast dat de consument tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de bedenktermijn, rust bij de consument.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer alleen de (gedeeltelijke) betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
o die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
o die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
o die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
o die snel kunnen bederven of verouderen;
o die op of in het lichaam worden gebruikt, zoals ondermeer voedingssupplementen, lichamelijke verzorgingsproducten, gels, erotische artikelen etc.;
o waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
o voor losse kranten en tijdschriften;
o die in een op=op actie vallen;
o voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Indien de bedenktermijn conform lid 2 is uitgesloten, wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn op de 2e dag volgend op de datum vermeld op de factuur.

Artikel 9 – Het product
1. De consument zal het product enkel en alleen gebruiken voor het doel waarvoor het gekocht is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is.
2. De ondernemer behoudt nadrukkelijk de eigendom van het product voor, hetzij voor zichzelf, hetzij voor een derde, totdat de consument alle verplichtingen uit alle met de ondernemer gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen wordt verstaan de verplichting tot betaling van de koopprijs, alsmede eventuele betalingsverplichtingen ten aanzien van rente, kosten en/of schadevergoeding.
3. De consument zal al het nodige doen om het eigendomsrecht van de ondernemer of een derde te beschermen. De consument zal de ondernemer onverwijld op de hoogte stellen van enige daad waardoor het eigendomsrecht zou kunnen vervallen of worden beperkt.
4. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden, in eigendom over te dragen of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.
5. Voor het geval dat de ondernemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de ondernemer om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De consument dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete € 1.000,- per overtreding, alsmede een boete gelijk aan € 500,- voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door de ondernemer, voortduurt, onverminderd het recht van de ondernemer volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Garantie
1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel garandeert de ondernemer de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten gedurende een termijn van één jaar na de factuurdatum.
2. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening – waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken – worden overgelegd.
3. De garantie houdt in dat het product gerepareerd of vervangen zal worden indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is of niet van de ondernemer gevergd kan worden, staat het de consument vrij de overeenkomst te ontbinden.
4. De garantietermijn wordt door een reparatie door de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen derde gedurende de in lid 1 genoemde termijn noch vernieuwd, noch verlengd. De garantie vervalt indien de consument gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan of vervanging van de geleverde producten verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van de ondernemer.
5. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken of schade zijn ontstaan door: ‐ ondeskundige montage – ondeskundige inbouw – ondeskundige behandeling – ondeskundige toepassing – het nalaten van deugdelijk onderhoud – het gebruik van de geleverde producten voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze producten vallen. Evenmin vallen onder de garantie opzettelijk of door slordigheid ontstane beschadigingen.
6. Voor (onderdelen van) producten welke niet door de ondernemer zelf zijn vervaardigd, verleent de ondernemer dezelfde garantie als haar leverancier op deze producten aan haar verleent, echter met een maximum van de in lid 1 genoemde termijn en met dezelfde restricties als genoemd in de leden 2, 3, 4 en 5.
7. Ingeval van gebreken geconstateerd binnen de bedenktermijn dient de consument het product te retourneren binnen de bedenktermijn, onder mededeling van het gebrek. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de bedenktermijn, dient de consument binnen 14 dagen, doch uiterlijk binnen 2 maanden, na vaststelling van het gebrek een klacht in te dienen conform artikel 16. 

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer de koopprijs dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en verlies van een product tijdens het vervoer naar de consument is voor de ondernemer. Nadat het product door of namens de consument in ontvangst is genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de consument over.

Artikel 12 – Recht van reclame
1. Het aan de ondernemer toekomend recht van reclame vervalt niet eerder dan wanneer consument alle verplichtingen uit alle met de ondernemer gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen wordt verstaan de verplichting tot betaling van de koopprijs, alsmede eventuele betalingsverplichtingen ten aanzien van rente, kosten en/of schadevergoeding.
2. De ondernemer is bevoegd het aan haar toekomend recht van reclame in te roepen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling.
3. Een vervreemding en/of bezwaring van het product doet geen afbreuk aan het aan de ondernemer toekomend recht van reclame.

Artikel 13 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

Artikel 14 – Betaling en betalingsvoorwaarden
1. Betaling geschiedt per automatische incasso, overboeking of met creditcard. Voor zover niet anders is overeengekomen, zal incasso plaatsvinden niet eerder dan 14 dagen voordat (naar verwachting) de levering zal geschieden.
2. Op verzoek van de consument kan – in overleg met en na toestemming van de ondernemer – betaling op rekening plaatsvinden. In geval van een betaling op rekening zullen de producten op naam en voor rekening van de consument naar een door de consument aangegeven adres worden verzonden. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling door middel van de bijgeleverde factuur.
3. In geval van gespreide betaling dient de consument na de bestelling 25% van de aankoopsom vooraf te betalen (termijn 1) door middel van een elektronische betaalopdracht. Na ontvangst van de eerste termijn door de ondernemer, zal de bestelling aan de klant worden geleverd. Voorts wordt telkens na 30 dagen een elektronische betaallink aan de klant gestuurd ter betaling van de volgende termijn, welke uiterlijk binnen 7 dagen dient te zijn betaald. Wanneer na de eerste termijn een volgende termijn niet of niet tijdig wordt betaald komt de regeling van gespreide betaling te vervallen en wordt het resterende bedrag in zijn geheel gefactureerd.
4. De ondernemer is bevoegd haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten in geval de consument niet aan zijn verplichtingen voldoet, zonder inachtneming van enige termijn en zonder dat daar voor de ondernemer enige aansprakelijkheid uit voortvloeit.
5. Verrekening door de consument van de door de ondernemer gefactureerde bedragen met een door consument gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de consument in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door de ondernemer uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.
7. Betaalopdrachten voor de bancaire instellingen zijn voor rekening en risico van diegene die de opdracht (dan wel de machtiging) tot betaling geeft. De hoogte van het aankoopbedrag kan dan ook, indien van toepassing, worden verhoogd met de bij de bancaire instellingen door de verwerking van de opdracht tot betaling aan de ondernemer ontstane kosten. Kosten met betrekking tot onvoldoende saldo op de bankrekening komen ten laste van de rekeninghouder.
8. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
9. Bij niet nakoming van de hiervoor vermelde betalingsvoorwaarden is de consument van rechtswege in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de ondernemer – onverminderd haar overige rechten – gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn 1% rente per maand bij de consument in rekening te brengen. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd.
10. Alle in het kader van de nakoming van de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst(en) door de ondernemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de consument. De door de consument aan de ondernemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten luiden als volgt:
o 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-,
o 10% over de volgende € 2.500,-,
o 5% over de volgende € 5.000,-,
o 1% over de volgende € 190.000,-,
o 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.
11. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen de ondernemer en de consument een alternatieve betaalwijze overeenkomen. Indien de ondernemer en de consument betaling achteraf overeenkomen zullen de vordering(en) van ondernemer op consument in voorkomend geval worden geïncasseerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Riverty (voorheen AfterPay) International B.V., gevestigd te Heereveen (Nederland) (KVK: 08203350), dan wel andere door ondernemer ingeschakelde derden.
12. Ondernemer is te allen tijde bevoegd haar vordering(en) op de consument over te dragen aan Riverty (voorheen AfterPay) International B.V., dan wel andere derden. 

Artikel 15 – Overmacht
1. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. In de volgende gevallen is in elk geval sprake van ‘overmacht’: een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer (zowel nationaal als internationaal) transportmoeilijkheden, staking, het niet of tijdig leveren door onze leveranciers, (dreiging van) oorlog, watersnood, personeelsgebrek, brand, overheidsmaatregelen en
im- en exportverboden. Deze opsomming is niet limitatief.
3. In geval van overmacht wordt de nakoming door de ondernemer van haar verplichtingen uit onderhavige overeenkomst en/of een deelovereenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de betreffende overmacht, zonder dat de ondernemer tot enige schadevergoeding uit dien hoofde gehouden is.
4. Indien de ondernemer door overmacht van tijdelijke (langer dan drie maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht van langere duur dan drie maanden niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. De consument kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op schadevergoeding.
6. De ondernemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet van toepassing.
2. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de ondernemer is gevestigd, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten. 

 

 

Translation missing: nl.general.search.loading